Spring til indhold

MEGET MERE spildevand til Randers Fjord

Pressemeddelelse fra Nørreålav - Oktober 2022

MEGET MERE spildevand til Randers Fjord.

Viborg Kommune har store planer om, at alt spildevand som tilhører oplandet Hjarbæk Fjord, pumpes til Bruunshåb rensningsanlæg ved Viborg og herfra videre gennem Nørreå til Randers Fjord.
Miljøvurderingerne for hvilke konsekvenser, dette vil få for Nørreå og Randers Fjord, er baseret på rapport, hvor dette spildevand, før Bruunshåb rensningsanlæg, indgår i regnestykket som 100% rent vand. En rapport som tydeligvis er ”bestilt” af Viborg Kommune og Energi Viborg Vand.
I rapporten forventes ca. 30% mere spildevand til rensningsanlægget i Bruunshåb, og på besynderlig vis bliver outputtet det samme som i dag. Det er jo klart, når der regnes på tilledning af rent vand. Det spildevand der tilføres Bruunshåb rensningsanlæg har i de sidste år forandret sig, det er blevet mere koncentreret i takt med at kloaksepareringen bliver gennemført. Det er nok årsagen til, at Viborg Kommune og Energi Viborg Vand mener, at de kan håndtere større mængder spildevand i Bruunshåb.
Det koncentrerede spildevand kræver dog en anden håndtering i rensningsanlægget end tidligere.
Spørgsmålet der hurtigt dukker op: ”Er denne håndtering af spildevandet nu også nok til at undgå miljøskadelige stoffer i udledningen, så som hormonforstyrrende stoffer, tungmetaller, PFOS, medicinrester og meget andet”?
Nørreålav er meget tvivlende herfor og stiller sig uforstående overfor Politikernes valg.
Med den forøgede tilførslen af spildevand ca. 1.800.000 m3 årligt + regnvand fra ikke separerede områder, vil vandstanden i Nørreå utvivlsomt stige. Hvor stor betydning, det får for lodsejerne, er jo let at forstå, når der i forvejen er årstider, hvor store arealer oversvømmes af vand fra Nørreå.
Hvad siger Randers Kommune og Favrskov Kommune til denne beslutning i Viborg Kommune, hvor Habitatbekendtgørelsen (EU`s habitatdirektiv) tilsidesættes. Her henvises til ”Kravet om, at der på et videnskabelig grundlag uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke har skadelige virkninger på den omhandlende lokalitets integritet”. Dette er det såkaldte forsigtighedsprincip.
Randers Fjord har endnu ikke opnået den krævede miljøtilstand ”EU-vandrammedirektivet”
En mere uren Nørreå og dermed også Randers Fjord, vil selvsagt være medvirkende til en forsinkende/hindrende fremtidig målopfyldelse af vandområdet. Natura 2000 området Hjarbæk fjord Lovens Bredning indbefatter også store dele af Nørreådalen. Naturen her er også sårbar overfor ydre påvirkning af spildevand. Hvad er årsagen til, at Nørreådalen og Randers Fjord skal lide under forsøget på at forbedre miljøet i Hjarbæk Fjord?
Nørreå og Randers Fjord skal også oppebære ”god økologisk tilstand”, ligesom Hjarbæk Fjord skal.
Rapporten bygger på overførsel af rent vand fra Hjarbæk Fjord området til Bruunshåb rensningsanlæg. Man kan undre sig over, hvorfor det så ikke bare fortsat ledes ud i Hjarbæk Fjord, så det kan hjælpe til med at skabe ”gode økologiske forhold” i Hjarbæk Fjord”.


På vegne af Nørreålav
Formand M/K Lone Frandsen