*
Home
Banner

Aktivitetskalender

Juni 2018
M T O T F L S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Juli 2018
M T O T F L S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kloakseparering i Løvskal

Her finder du alle informationer omkring kloakseparationsprojektet i LøvskalBeboerbrevet fra ENERGI VIBORG PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Lørdag, 22. april 2017 13:39

(ORIGINAL BREVET INKL.  BILAG AF KOPI AF BYGGELOVEN § 12 KAN FINDES HER)

Energi Viborg Logo

 

ENERGI VIBORG VAND A/S Industrivej 15  8800 Viborg

Tlf.: 8929 2806  Fax: 8929 2819  Cvr.nr.: 25817117

 

Dato:

07. april 2017

Dok. nr.:

2015/00252 010

Ansvarlig:

EHMM

Direkte tlf.:

8929 2813

E-mail:

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Fornyelse af kloakledninger i dele af Løvskal

Vedr. ejendom beliggende:

Som godkendt af Viborg Kommunes Byråd i den gældende spildevandsplan, skal der blandt andet gennemføres en sanering af det eksisterende afløbssystem i dele af Løvskal.

Energi Viborg Vand A/S vil derfor etablere nye regn- og spildevandsledninger i dele af Birkevej, Kildebakkevej, Kirsebærvej, Lausdal, Løvskal Landevej, Næsset og Rosengren.

 

Informationsmøde:

Energi Viborg Vand A/S afholder derfor et kort informationsmøde i Løvskal Hus, Løvskal Landevej nr. 18, 8850 Bjerringbro onsdag d. 19. april 2017 kl. 19.00 - 20.30.

På mødet vil projektet og tidsplanen for dette blive gennemgået. På mødet vil det være muligt at møde de aktører, som vil stå for gennemførelse af anlægsprojektet.

Viborg Kommune vil være repræsenteret på mødet og fortælle om de muligheder der er, for at håndtere regnvandet på egen grund, tilladelser til nedsivning, påbud, færdigmeldinger og meget mere.

 

Følgende ejendomme bliver berørt af separering og gravearbejde:

Birkevej

1, 3, 4, 5 og 6

   

Kildebakkevej

1, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 29 og 31

Kirsebærvej

2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9

Lausdal

3, 6, 7, 9, 11 og 13

Løvskal Landevej

9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 47, 49, 53, 55 og 57

Næsset

5, 7, 11 og 13

Rosengren

2, 5 og 7

 

Generel orientering om arbejdet

Det nuværende afløbssystem i ovennævnte gader er etableret som fællesledninger, hvor såvel spildevand som regnvand bortledes i den samme ledning. De eksisterende kloakledninger er gamle og i dårlig stand, og nogle af ledningerne har ikke tilstrækkelig kapacitet til at bortlede de forekomne vandmængder, når det regner. Energi Viborg Vand A/S har derfor udarbejdet et projekt for sanering af afløbssystemet. Projektet er udarbejdet med et separatsystem, således at regn- og spildevand i fremtiden bortledes i hver sin ledning.

I samme forbindelse vil der ske fornyelse/nyetablering af den offentlige del af stikledningerne, dvs. frem til skel ved den enkelte ejendom. Stikledningerne afsluttes med en skelbrønd til spildevand og en skelbrønd til regnvand ca. 1 m. inde på hver enkelt ejendom.

Separatsystemet betyder, at regn- og spildevand fra Deres ejendom, skal afledes i hver sin ledning, og frem til de nyetablerede skelbrønde for regn- og spildevand.

Separering på egen grund, skal udføres af grundejer for egen regning.

 

Etableringen af hovedledninger, stikledninger frem til skelbrønde og skelbrønde, udføres af Energi Viborg Vand A/S, og er ikke forbundet med udgifter for den enkelte grundejer. Er husets facade placeret i skel mod gaden, hvor der etableres nye kloakledninger, bliver eventuelle tagnedløb sluttet til den nye regnvandsledning uden udgift for ejeren.

 

Energi Viborg Vand A/S har ansvar for drift af kloakledninger i veje og stikledninger frem til skel, mens ansvaret for drift af ledninger og brønde på privat grund påhviler den enkelte grundejer. Således overdrages de nye skelbrønde og driften heraf efterfølgende til den enkelte grundejer.

 

Skelbrønden for spildevand sættes på det nuværende afløb fra ejendommen, og som hovedregel vil skelbrønden for regnvand blive etableret umiddelbart ved siden af.

 

Når Energi Viborg Vand A/S er færdig med en etape, vil De modtage et påbud fra Viborg Kommune om, at regn- og spildevand fra Deres grund skal separeres. Herefter skal regnvandet adskilles fra spildevandet, og sluttes til den nye regnvandsskelbrønd. Arbejdet med adskillelse af regnvand fra spildevand på Deres grund skal udføres af autoriseret kloakmester.

 

For etaperne i 2017 og 2018 udsender Viborg Kommune et varsel om påbud umiddelbart efter etapernes afslutning og efter 3 mdr. udsendes et påbud, hvorefter De har 3 mdr. til at adskille regn- og spildevand på deres ejendom.

Kloaktegninger, færdigmeldinger osv. skal sendes til Viborg Kommune. For yderligere information, se spildevandsplanen, som kan ses på www.viborg.dk

 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der opstå trafikale gener i området. Det vil altid være muligt at gå til Deres hus, men i kortere perioder, vil det ikke være muligt at køre i bil frem til ejendommen. Entreprenøren på projektet varsler berørte grundejere i forvejen, når det ikke er muligt at køre frem til ejendommen.

Gældende afspærringer og omkørsler vil være at finde på Energi Viborg Vand A/S` hjemmeside under ”Her arbejder vi”. Desuden bliver der opsat skilte i og omkring Løvskal.

 

Efter aftale med entreprenøren, indsamler de sække, spande, containere osv. således at De, som beboer, blot skal gøre det, som er aftalt med renovationsfirmaet.

 

Overordnet tidsplan

Anlægsarbejdet bliver delt op i 2 etaper fordelt over årene 2017 – 2018.

Etape 1 forventes påbegyndt i maj 2017 og omhandler bassinet på engen ved Løvskal Lande-vej nr. 10, Løvskal Landevej 12 – 24 og Lausdal.

Etape 2 starter op i marts 2018 og afsluttes ca. i november 2018 og omhandler Løvskal Landevej nr. 26 – 42, Rosengren, Birkevej, Kirsebærvej, Næsset og Kildebakkevej.

Der tages forbehold for både forsinkelser og omrokeringer, der kan påvirke etapeinddelingerne.

 

Grundvand

Når der lægges nye og tætte kloakledninger, vil grundvandet i nogle tilfælde stige til det oprindelige grundvandsniveau, før de nuværende utætte ledninger blev lagt.

Derfor vil Energi Viborg Vand A/S gøre opmærksom på dette, såfremt der ikke er etableret omfangsdræn eller grundmurssikring ved ejendomme, og specielt ejendomme med kældre. Energi Viborg Vand A/S ikke har ansvaret for mulige konsekvenser af grundvandsstigningen, og derfor opfordrer vi til, at der tjekkes for manglende eller stoppet dræn, da det kan resultere i fugtudtrækninger i kældre.

 

Fotoregistrering og paragraf 12 i byggeloven.

Inden anlægsarbejdet går i gang, ønsker Energi Viborg Vand A/S at foretage en udvendig foto-registrering af eventuelle revner og skader, på huse langs ledningstracéet og ejendomme der indirekte bliver berørt af gravearbejdet, f.eks. hvor der vil mere lastbil- og andet maskinkørsel end normalt.

 

Fotoregistreringerne bliver foretaget af medarbejdere fra det rådgivende firma Sweco Danmark A/S.

 

For ejendomme i etape 1 laver Sweco Danmark A/S de første registreringer i uge 18-2017. Resterende ejendomme bliver fotograferet forud for etape 2 i marts 2018. Allerede fotoregistrerede ejendomme forud for prøvestrækningen i 2015 vil blive gennemgået for evt. en ny fotoregistrering. Berørte ejere vil blive kontaktet af Sweco.

 

De behøver ikke være hjemme – men det kan ikke undgås, at vi skal ind på din grund.

Såfremt De ønsker at være til stede ved fotoregistreringen, bedes De kontakte undertegnede på tlf. 8929 2813 eller på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

 

For enkelte ejendomme kan det være nødvendigt med indvendig fotoregistrering. Her får de berørte grundejere direkte besked.

 

Under arbejdet kan der være risiko for, at der opstår skader på utilstrækkelige funderede ejendomme. I henhold til Byggeloven § 12 skal Energi Viborg Vand A/S varsle berørte grundejere, og samtidigt opfordrer vi hermed til, at De er opmærksom på en eventuel utilstrækkelig fundering af Deres ejendom og at forholdene i givet fald bringes i overensstemmelse med gældende funderingsregler.

Kopi af Byggeloven § 12 er vedlagt til orientering.

Har De bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages, eller at der er specielle forhold at tage hensyn til omkring Deres bygning, bedes De kontakte undertegnede umiddelbart efter denne varsling.

 

Vibrationsmåler

I forbindelse med fotoregistreringerne vurderer Sweco Danmark A/S, hvor der er behov for en vibrationsmåler.

 

En vibrationsmåler er med til at sikre, at entreprenøren passer på de omkringliggende bygninger, både i forbindelse med gravearbejde, men også i forbindelse med øget trafikbelastning.

I den forbindelse vil vi anvende den tidligere returnerede tilladelse til opsætning af vibrations-måler på Deres ejendom, når der graves i nærheden af Deres ejendom.

 

Evt. driftsomkostninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S. Efter endt brug nedtages måleren, og evt. borehuller og lignende repareres af entreprenøren. Måleren vil i driftsfasen ikke være til gene for grundejer eller beboere.

 

Før opsætning af måleren, vil de ejendomme, der er valgt ud fra Sweco Danmark A/S´s side, blive kontaktet af entreprenøren.

 

Spørgsmål 

Har De spørgsmål eller bemærkninger til denne orientering, er De velkommen til at kontakte Energi Viborg Vand A/S eller undertegnede.

 

Såfremt ejendommen er udlejet, skal vi bede om, at informationer i dette brev bringes videre til lejer.

 

Hvis De er ny ejer i forhold til tidligere udsendte informationsbrev i 2015, bedes de kontakte un-dertegnede for placering af skelbrønd, tilladelse til fotoregistrering og opsætning af vibrations-måler.

 

Bygherre:

Energi Viborg Vand A/S

Erik Haahr Møller Meyer

Tlf 89 29 28 13

Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Erik Haahr Møller Meyer

Ingeniør

 

 

E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Hjemmeside: www.energiviborg.dk

 

 

Senest opdateret: Lørdag, 22. april 2017 14:07
 
Orientering vedr. forestående asfaltarbejde og gravearbejde i 2016 og 2017 i Løvskal. PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Tirsdag, 15. december 2015 23:34

Onsdag d. 16/12-2015 vil der blive asfalteret fra Løvskal Landevej nr. 10 og op til nr. 18.
Pga. en misforståelse mellem entreprenøren og asfaltfirmaet blev der fræst mere asfalt i første omgang end planlagt.
Da det er svært at vedligeholde en vej i grus vinteren over, bl.a. med hensyn til snerydning, har Energi Viborg krævet at hele det opfræste stykke skal asfalteres på entreprenørens regning.

Dette er også på grundlag af, at opstarten af gravearbejdet i Løvskal Landevej i 2016 er bundet af, at andre gravearbejder i Løvskal skal være færdige, og dermed kunne vejen komme til at ligge i grus i 2-3 mdr..

Planen er at spildevandet fra Lausdal og Løvskal Landevej 9,19,33 og 35 først skal ledes til den eksisterende fællesledning i Løvskal Landevej. Derefter kan gravearbejdet genopstartes ved Løvskal Landevej 12, og regnvandet kan ledes til den nye rensedam, som også skal opstartes i februar/marts.

I dag ledes spildevandet fra Lausdal og de andre omtalte adresser gennem en fællesledning og ned til en sammenkobling ved Løvskal Landevej 9. Denne fællesledning skal i fremtiden bruges til regnvand fra de omtalte adresser, da ledningen også virker som dræn.

Pga. de store mængder overfladevand, der løber ned gennem Løvskal Landevej i tilfælde af regnvejr, vil Energi Viborg gerne benytte den nuværende fællesledning i gaden så lang tid som muligt, for ikke at få kapacitetsmæssige problemer i den nye spildevandsledning.
Da det mange steder ikke er muligt at krydse denne fællesledning med de nye ledninger uden at ødelægge den gamle ledning, vil gravearbejdet i 2016 i forhold til tidligere udmelding, hovedsageligt foregå i Løvskal Landevej. Dette er dog meget afhængigt af licitationsprisen. Hvilke veje der kan laves sammen Løvskal Landevej foruden Lausdal i 2016, vil blive drøftet sammen med entreprenøren før informationsmødet..

Der er licitation på projektet i januar, og efterfølgende med borgermøde i starten af februar og anlægsstart i februar, når vejret tillader det.  

Vedr. prøvestrækningen, der er ved at blive færdiggjort ved Løvskal Landevej nr. 9 og nr. 10, har der været positive udmeldinger fra entreprenøren vedr. håndtering af trafikken samtidigt med gravearbejdet . Normalt er det  ikke det nemmeste at have tung trafik meget tæt på en udgravning, men det har efter entreprenørens udsagn ikke været så slemt, så resultaterne fra strækningen videreføre vi til hovedprojekt, så vi kan have Løvskal Landevej åbent i hele anlægsperioden. Dog kan der være nogle enkelte dage, hvor det er nødvendigt at spærre for gennemkørsel. I sådanne tilfælde vil vi bruge Energi Viborgs hjemmeside og andre medier for at gøre opmærksom på dette.
 

Har I evt. bemærkninger/ kommentar til denne meddelelse eller mangler I stadigvæk at returnere oplysningsskemaet, må I meget gerne sende en mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Med venlig hilsen

cid image001 gif01D13781
Erik Haahr Møller Meyer
Ingeniør
Energi Viborg Vand A/S - Spildevandsforsyningen
8929 2813 - Direkte
3036 6209 - Mobil
www.energiviborg.dk

Senest opdateret: Lørdag, 22. april 2017 12:48
 


Copyright © 2018 Løvskal - Landsbyen midt i Nørreå-dalen. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.
Banner